Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

CHÚT TÂM TÌNH VỀ ƠN TRUYỀN GIÁO

    Nhân Khánh Nhật Truyền Giáo, tôi nghĩ về ơn Truyền Giáo Chúa đã và đang ban cho tôi. Đã từ lâu, cho đến bây giờ, hằng ngày, Chúa vẫn sai nhiều người đến truyền giáo cho tôi. Họ truyền giáo cho tôi bằng gương sáng, lời nói, việc làm mang những giá trị đạo đức. Họ thuộc đủ mọi hạng người...