Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VUI SỐNG TIN MỪNG

NÓI VỚI QUẢ ĐỊA CẦU

Hỡi tinh cầu dễ thương, Giữa vũ trụ vô thường, Bạn là một chấm nhỏ, Là hạt cát trên đường… Hỡi tinh cầu dễ thương, Vẫn quay mãi không ngừng, Tiễn hoàng hôn ngả bóng, Đón mặt trời đẫm sương… Hỡi tinh cầu dễ thương, Tôi gọi là quê hương, Là cảnh đời sinh động, Là cõi rộng khôn...